REJESTRACJA:

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego: https://www.usmiechnijmisie.pl/ (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Uśmiechnij Mi Się Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 5/7, NIP: 5272991013, REGON: 521338655, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000953878 (dalej jako: „Administrator”).
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rejestracja@usmiechnijmisie.pl lub pod numerem tel.: +48 33 476 00 00.
 4. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego b>Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Gogolewska, iod@perfectinfo.pl.
 7. W celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw opisanych w dalszej części Polityki prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej dane kontaktowe.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookie na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym, przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, dane o dostawcy usługi dostępu do Internetu czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej.

Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony oraz zapobiegania usterkom, a także przeciwdziałaniu naruszeniom prawa, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookie innych niż techniczne, prawną podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Pliki te służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej oraz tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz w celom marketingowym. Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić lub utrudnić nam dostosowanie działania strony internetowej do Państwa potrzeb.

Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie (inne niż techniczne) następuje poprzez dokonanie wyboru w ramach okienka pojawiającego się po wejściu na stronę internetową – Użytkownik ma prawo wyboru zakresu plików cookie, które mogą być aktywne w ramach jego aktywności na stronie. Mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookie również w ramach swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki.

 1. Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej

W sytuacji, gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłają nam wiadomość lub kontaktują się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystają Państwo z możliwości napisania do nas za pośrednictwem Messengera czy Instagrama.

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i kontakt z Państwem stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 1. Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy fanpage w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram. Jeżeli odwiedzają Państwo te profile, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe. Dzieje się to w związku z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi postami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. konieczność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka lub Instagrama są również przetwarzane przez Meta Platforms Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, mogą zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do właścicieli ww. mediów społecznościowych (dane kontaktowe są zawarte w polityce prywatności tych podmiotów) – jeśli zwrócą się Państwo do nas, poinformujemy Państwa o tych informacjach, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Państwa w przekazaniu pytania bezpośrednio do ww. podmiotów.


ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, tzn. podmioty, z których usług korzysta Administrator.
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
  2. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze,
  3. podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy państwowe.


CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować, że:

 1. jeżeli weszli Państwo na naszą stronę internetową, przetwarzamy dane osobowe tak długo jak korzystają Państwo ze strony oraz przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli napisali do nas Państwo za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, skontaktowali się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Państwem. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób, chyba że dalsze przechowywanie Państwa danych będzie uzasadnione innym celem,
 3. jeżeli odwiedzili Państwo nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawili polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisali do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas, gdy są Państwo użytkownikami takiego portalu.


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na warunkach wynikających z Rozporządzenia, przysługują Państwu prawa do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Serwisu).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania Użytkownika z Serwisu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
  3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


INNE TECHNOLOGIE

 1. Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.

Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu są automatycznie zbierane przez Google Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 1. Narzędzia społecznościowe

Na stronach Serwisu używane są wtyczki portali społecznościowych Facebook i Google.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

– Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

– Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Serwisu i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Serwisu powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednich plików cookies.

       3. Hotjar

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią, itp.), a to pozwala nam budować i utrzymywać naszą usługę z informacjami zwrotnymi od użytkowników. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie pozbawionej tożsamości), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „o Hotjar” na stronie wsparcia Hotjar.

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych identyfikujących Użytkowników Serwisu.

Menu